Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Vítame Vás na internetových stránkach drinkingviking.sk (ďalej len „Stránky“) prevádzkovaných podnikateľom Ing.Tibor Kiss – MG INVENT (ďalej len „Podnikateľ“).
Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi Spoločnoťou a návštevníkom Stránok, teda Vami.

Ing. Tibor Kiss – MG INVENT
Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava
IČO: 47 667 362
DIČ: 108 638 5025
Tel.: 00421 915 756 754
IBAN: SK57 8360 5207 0042 0548 9629 (mBank)
email: info@drinkingviking.sk
predávajúci nie je platca DPH

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa Stránok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

1.1 Prístup

Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.

1.2 Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba využívajúca služby na Stránkach (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“) môže využívať funkcie Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
(ii) sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

1.3 Práva podnikateľa Ing. Tibor Kiss – MG INVENT
Podnikateľ si vyhradzuje právo na:
(i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
(ii) prípadnú zmenu Podmienok (alebo ich časti) s následným informovaním Uživateľa, a v prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže Stránky nenavštevovať

1.4 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Podnikateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedné za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu Podnikateľa, vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov, porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.

1.5 Odkazy na stránky tretích strán
Podnikateľmôže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo reklamnej činnosti Podnikateľa. Podnikateľ nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúka. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Podnikateľa s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2018. Podnikateľ Ing. Tibor Kiss – MG INVENT si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.


Kontaktujte nás tu: info@drinkingviking.sk

Vydavateľ/Copyright:
Ing. Tibor Kiss – MG INVENT
Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava
IČO: 47 667 362
DIČ: 108 638 5025
IBAN: SK57 8360 5207 0042 0548 9629
nie je platcom DPH
Tel.: 00421 915 756 754

Autori:
Tibor Kiss, Peter Suchár, Martin Šenkár